espa banner

Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.smartpharmacist.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα») από την ατομική εταιρία Pharma Solutions (στο εξής «Εταιρεία»).

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες Φαρμακοποιούς και σε Φαρμακευτικές Εταιρίες και είναι διαθέσιμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες της προς τους Φαρμακοποιούς συνίστανται στην διαδικτυακή συγκριτική παρουσίαση φαρμακευτικών προϊόντων, των ειδικών χαρακτηριστικών και των τιμών αυτών, καθώς και στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων με φαρμακευτικά προϊόντα και προσφορές.

Οι υπηρεσίες της προς τις νόμιμες Φαρμακευτικές Εταιρίες συνίστανται στην διαδικτυακή προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των προσφορών τους μέσα από τη δυνατότητα ανάρτησης στην παραπάνω πλατφόρμα καταλόγου προϊόντων με τα στοιχεία αυτών καθώς και λίστας προσφορών.

Οι συνδρομητές φαρμακοποιοί θα μπορούν, επίσης, μέσω της Ιστοσελίδας, να προχωρούν άμεσα σε αγορές προϊόντων που έχουν αναρτήσει οι Φαρμακευτικές Εταιρίες, ενώ οι παραγγελίες θα αποστέλλονται αμέσως στις πωλήτριες-φαρμακευτικές, οι οποίες είναι και αποκλειστικά υπεύθυνες για την εξέλιξη της σχετικής συναλλαγής.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους.

Η νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του παρόντος και τη συμμόρφωση του πελάτη κατά τη χρήση των υπηρεσιών με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Απαγορεύεται η προώθηση ή ανάρτηση στην Ιστοσελίδα προϊόντων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται, επίσης, η παραπομπή άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν, αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας, ή δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των φαρμακευτικών ειδών.

Η αποδοχή των Όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής σχέσης εξαρτημένης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα στους χρήστες της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία ή/και αποστέλλονται μέσω ενημερωτικού μηνύματος, έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε,  και τροποποιούνται συνεχώς.

Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Η Εταιρία δεν έχει συμμετοχή, ούτε ευθύνεται για την πορεία των παραγγελιών και την έκβαση αυτών, καθώς οι εν λόγω συναλλαγές διέπονται αποκλειστικά από τη διαδικασία και τους όρους που ορίζει η πωλήτρια / φαρμακευτική εταιρία.

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εγκυρότητα των αναρτημένων πληροφοριών, την ποιότητα των αναρτημένων προϊόντων, τυχόν ελαττωμάτων ή ελλείψεων αυτών και για την ορθή και έγκαιρη παράδοσή τους. Ομοίως, δεν ευθύνεται για την αποπληρωμή του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων, καθώς και για τυχόν ακυρώσεις παραγγελιών ή επιστροφές προϊόντων.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των χρηστών της Ιστοσελίδας, σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Τα στοιχεία της Ιστοσελίδας είναι προσβάσιμα μόνο σε φαρμακοποιούς και φαρμακευτικές εταιρίες μετά από την εγγραφή τους. Οι συνδρομητές-φαρμακευτικές δεν έχουν πρόσβαση στους καταλόγους τιμές των άλλων εταιριών. Η συμμετοχή των χρηστών της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι διέπονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Για την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα δεδομένα της Ιστοσελίδας απαιτείται από αυτόν η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και ο ορισμός προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Πιο συγκεκριμένα ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στη φόρμα εγγραφής το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση της έδρας του, το τηλέφωνό του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το Α.Φ.Μ του και μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του μόνον εφόσον αποδεχτεί τους όρους χρήσης και συγκατατεθεί κατά αυτόν τον τρόπο ρητά στην επεξεργασία των δεδομένων του.

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών και το περιεχόμενο των παρεχομένων πληροφοριών κατά την εγγραφή οφείλουν να είναι αληθή και ακριβή.

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα στοιχεία του χρήστη και στη συνέχεια να εγκρίνει το αίτημα εγγραφής. Διατηρεί το δικαίωμα, εντούτοις, να αρνηθεί οποτεδήποτε την απονομή κωδικού πρόσβασης, ή να ακυρώσει κωδικό που έχει ήδη δώσει, ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών της στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της πλατφόρμας, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Η Εταιρία με τη σειρά της διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και κυρίως με το εγκατεστημένο στην ιστοσελίδα σύστημα κρυπτογράφησης SSL, το οποίο διαθέτει. Η Εταιρία παρά ταύτα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Ωστόσο η ίδια διασφαλίζει τα δεδομένα των χρηστών κατά το μέτρο που είναι εφικτό από την κατά λάθος απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωσή τους και τηρεί αρχείο με τα δεδομένα αυτά, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης του και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

 1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Η χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στα Φαρμακεία σε Ελλάδα & Κύπρο.

Η χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας παρέχεται έναντι ετήσιας συνδρομής για τις εταιρείες προμηθευτές φαρμακείων

Η καταβολή της συνδρομής από τον «ΠΕΛΑΤΗ» μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί η Εταιρία στην Τράπεζα Πειραιώς ή στην Τράπεζα Alpha Bank.

(Για την έκδοση του τιμολογίου σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει σωστά τα στοιχεία της εταιρείας σας: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση, καθώς και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες).

Η διακοπή της συνδρομής απαιτεί τον γραπτό τύπο και γίνεται με προθεσμία προειδοποίησης ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση που η ετήσια συνδρομή δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, επέρχεται αυτόματη ετήσια ανανέωσή της.

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για προσωρινή διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν.

Τα στοιχεία των αναρτήσεων των χρηστών οφείλουν να είναι αληθή και ακριβή. Δεν πρέπει να είναι παραπλανητικά, ή να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων. Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές χρηστών, όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες της.

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την εταιρία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H εταιρία δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν.

Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6.1. Οι φαρμακοποιοί, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποια φαρμακευτική ή κάποιο προϊόν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της Ιστοσελίδας.

Οι αξιολογήσεις που θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει απαραίτητα, είτε αυτές είναι αρνητικές είτε θετικές, να αφορούν συναλλαγή του χρήστη που τις δημοσιεύει (ή τις καταχωρεί), για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επιβεβαίωση με την εκάστοτε φαρμακευτική. Αξιολογήσεις που δεν περιγράφουν το λόγο της αξιολόγησης ή περιορίζονται σε χαρακτηρισμό του καταστήματος ή περιγράφουν την εμπειρία παραγγελίας/αγοράς κατά ιδιαίτερα λιτό τρόπο θα διαγράφονται αυτομάτως από την Ιστοσελίδα ή θα αναδιατυπώνονται από τους συντάκτες τους μετά από σχετικό αίτημα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να ζητούν από τον χρήστη περαιτέρω στοιχεία για να προβούν σε δημοσίευση της αξιολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται φωτοτυπία παραστατικού, email παραγγελίας κλπ). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τα διαθέσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία την οποία θα ζητηθούν, η αξιολόγηση θα θεωρείται άκυρη και θα διαγράφεται από την Ιστοσελίδα.

Όλες οι αρνητικές αξιολογήσεις (Βαθμολογία μικρότερη ή ίση των 3/5) κοινοποιούνται στο κατάστημα το οποίο αφορούν. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος έχουν το δικαίωμα εντός 10 ημερών να τοποθετηθούν περιγράφοντας και αποδεικνύοντας κατάλληλα τα συγκεκριμένα γεγονότα κατά την άποψή τους, έτσι ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας να λάβουν γνώση της άποψης αμφοτέρων των μερών. Σε όλες τις αξιολογήσεις χρηστών καθώς και στις απαντήσεις των καταστημάτων δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή υπαλλήλων εταιριών ούτε ποινικά κολάσιμοι χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες ή ύβρεις. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις και απαντήσεις, είτε να διαγράφουν μέρος του κειμένου ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συγγραφείς αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίας αρνητικής αξιολόγησης δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον ενέργεια από το σύστημα για την αξιολόγηση αυτή σε κανένα από τα μέρη (ανταπάντηση χρήστη, τροποποίηση αρχικής αξιολόγησης κλπ).

Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει το κάθε κατάστημα/προϊόν μία (1) μόνο φορά ανά συναλλαγή/ αριθμό παραστατικού. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης καταχωρήσει περισσότερες από μία αξιολογήσεις για το ίδιο κατάστημα/προϊόν, και αφορούν στην ίδια παραγγελία, οι επιπλέον αξιολογήσεις θα διαγράφονται αυτόματα από την σελίδα των αξιολογήσεων.

Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν τον τρόπο εμφάνισης των αξιολογήσεων (μερικώς ή ολικώς), είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις, είτε να διαγράφουν μέρος του κειμένου, ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συντάκτες αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει περιεχόμενο το οποίο αποδεδειγμένα ανήκει σε τρίτους και το οποίο έχει δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αυθεντικότητα των κειμένων τους. Δικαίωμα διαγραφής μίας αξιολόγησης χωρίς συγκεκριμένη αιτία και εφόσον αυτή δεν παραβιάζει τους όρους της παρούσης, έχει μόνο ο συντάκτης αυτής με έγγραφη αίτηση διαγραφής προς τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται, εντούτοις, ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ωστόσο διαθέτει τα καλύτερα συστήματα ασφαλείας και μέσω του συστήματος κρυπτογράφησης SSL, που χρησιμοποιεί προστατεύει απόλυτα τα δεδομένα που μετακινούνται από και προς τον server. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία και εξασφαλίζει πως τα δεδομένα προστατεύονται από οιανδήποτε παραβίαση, αλλοίωση ή καταστροφή και τέλος από την πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Για οποιαδήποτε άλλη απρόβλεπτη ενέργεια η εταιρία δεν φέρει ευθύνη.

Ο χρήστης με τη σειρά του οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών αναλαμβάνει ο χρήστης.

 1. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (links)

Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα παρέχει, τώρα ή στο μέλλον, τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των διαδικτυακών τόπων (websites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

 1. ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί ως εμπορικά απόρρητα, επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα, και να μην ανακοινώνει σε τρίτους, με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη, ενδεικτικά την επιχειρηματική οργάνωση, επενδύσεις, οικονομική κατάσταση, πελατολόγιο, προμηθευτές, εμπορική πολιτική, επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές κ.λπ. των χρηστών τα οποία δεν είναι προσιτά στο κοινό και περιέρχονται σε γνώση της με αφορμή την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης.

Η υποχρέωση εχεμύθειας της Εταιρίας εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης όσο και απεριόριστα μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

10.1.  Η Εταιρία δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη, μόνο όταν ο τελευταίος τα παρέχει οικειοθελώς, με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο χρήστης κατά την είσοδό του συμπληρώνει φόρμα εγγραφής στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση της έδρας του, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το Α.Φ.Μ του και για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του αποδέχεται τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και συγκατατίθεται με τον τρόπο αυτό στην επεξεργασία των δεδομένων του.

10.2. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η εταιρία, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του, με σκοπό την πρόσβαση του στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους καθώς επίσης για  σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και για ενημερωτικούς λόγους, κατόπιν προηγούμενης ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του.

Για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, η Εταιρεία συλλέγει στατιστικά χρήσης και καταναλωτικής συμπεριφοράς από την πλοήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα και σε συνεργαζόμενα καταστήματα. Τα δεδομένα αυτά δεν υπόκεινται σε εμπορική εκμετάλλευση και η επεξεργασία τους γίνεται από την Εταιρεία αφού εξαλειφθεί κάθε προσωποποιημένη πληροφορία.

Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, η Εταιρία δεσμεύεται να μην προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

10.3. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Ο χρήστης διαθέτει πλήρη και σαφή ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Μπορεί δε να απευθύνει σχετικά ερωτήματα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας.

10.4. Δικαίωμα διόρθωσης: Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητεί οποτεδήποτε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τον αφορούν.

10.5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Ο χρήστης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή κατάθεσης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων.

10.6. Δικαίωμα στη λήθη: Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών του δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, ενδεικτικά για προστασία της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, για διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή των λοιπών στοιχείων του, αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@pharmasolutions.gr.

10.7.Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Ο χρήστης δικαιούται  να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του, σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

10.8. Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείς να βρεις στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL

10.9 Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Κατά την οριστική διαγραφή του χρήστη από την ιστοσελίδα, διαγράφονται όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέχθησαν κατά το χρονικό διάστημα της χρήσης της ιστοσελίδας από μέρους του.

10.10.Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε διαδικτυακούς χώρους τρίτων.

10.11. Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τη σύνδεση του χρήστη και το πρόγραμμα περιήγησής του. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας και για την παρακολούθηση της κίνησής σας στον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων. Αν αποφασίσετε να μην καταγράφονται οποιαδήποτε μελλοντικά δεδομένα σας, ένα cookie θα τοποθετηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να θυμάται αυτή την επιλογή για 1 έτος.

Συμφωνώ με την καταγραφήΔιαφωνώ

 

10.12. Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η τελευταία αναθεώρηση έλαβε χώρα με βάση τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018.

10.13 Η εταιρία χρησιμοποιεί Cookies, στη χρήση των οποίων ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να εναντιωθεί πατώντας την ειδική ένδειξη «ΔΙΑΦΩΝΩ», που εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο κατά την εγγραφή του. Στο παράθυρο αυτό υπάρχει link, το οποίο ανοίγοντάς το ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τη λειτουργία των Cookies και στη συνέχεια να συναινέσει ή να εναντιωθεί στη χρήση αυτών.

10.14 Η εταιρία αποστέλλει συχνά στους εγγεγραμμένους χρήστες της ενημερωτικά newsletters και σπανιότερα sms, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα κινητά τους τηλέφωνα, στοιχεία τα οποία έχουν χορηγήσει οι ίδιοι οι χρήστες στην εταιρία. Τα newsletters και τα  sms περιέχουν πληροφορίες για προσφορές και για νέα προιόντα που ενδιαφέρουν τους χρήστες, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση μπορούν να εναντιωθούν στη λήψη αυτών ενημερώνοντας την εταιρία για την επιθυμία τους αυτή. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να απεγγραφούν από την υπηρεσία αυτή που παρέχει η εταιρία πατώντας το ειδικό εικονίδιο της απεγγραφής ή ακόμα και αποστέλλοντας  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pharmasolutions.gr.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της Εταιρίας, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στον χρήστη για προσωπική του χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται σε τρίτους.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων Όρων Χρήσης, εντός των νομίμων πλαισίων.

Εάν χρήστης ή μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Smart Pharmacist
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart